Mát xa s??ng t? A ??n Z Sài Gòn ?ây

S? mình d?o này h?n hay sao ??y nh?, b?t tr?n nào c?ng thua, xui wá. .nên ki?m cái j ?ó xã xui. check hàng hoài c?ng nhàm, nên mún làm j ?ó m?i m? . 1 mình 1 ng?a ch?y lòng vòng bên Q 5 . ?i ngang th?y quán này m?i m?i, có vài em m?c ??ng ph?c ??ng tr??c quán c?ng ok nên ghé vô coi sao. Vô ng?i hút thu?c và ng?m nghía các em vây quanh. ?ng ý r?i, ch?n 1 em xong th?ng ti?n lên l?u. Sau khi g?i ??u matxa tùm lum thì c?ng t?i màn chính : matxa th?ng bé :D . Ph?i nói em này teen mà ch?u ch?i thi?t, c?i x?p ra luôn, cho tay mình làm vô t? . v?y là có 1 b?a teen ngon lành, hehe . Quán này ch?c m?i s?a hay m?i m?, tai nhìn th?y khá m?i, nên k bit có ae nào bít ch?a. N?a mình ?i ch?c ki?m e teen nào ngon gi?ng z?y m?i dc, quá ?ã !

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Mát xa s??ng t? A ??n Z Sài Gòn ?ây

  1. onlineseeding2 says:

    cho mình xin cái ??a ch? ?i bro.

  2. sin says:

    share mình v?i bro ?i……….

Leave a Reply