Massage HJ BJ toàn gái xinh Sài gòn

M?y b?a nay có 2 th?ng e d??i quê lên, nên d?n nó ?i cho bi?t.
Ti?m c?ng g?n nhà, CSVC t?t.

L?c l??ng : ti?m có 8 em, nhìn c?ng ok, m?y em khá bi?t cách trang ?i?m. G?i phòng VIP roài ch?n m?i th?ng 1 em lên vui ch?i. ??u tiên em nó ??m l?ng s? s? cho mình r?i … c?i w?n mình ra. Mình thì ch?a mu?n nên kiu em nó n?m chung cho vui. Chài, k ng? e nó nude toàn b? r?i lên n?m v?i mình. Thi?u ki?m ch? chút ch?c làm t?i lun quá. Em nó c?i h?n c? w?n lót ra (ch? ko kéo xu?ng g?i nh? m?y ch? khác). Các c?nh ti?p theo : ?n b??i, s? mó, r?i 1 ngón -> em nó b?t ??u ??t, sau ?ó 2 ngón thì em nó nói ?au r?i rên kh? kh? làm mình … ch?u ko n?i. => chuy?n j t?i c?ng t?i -> hj, bj r?t ngon ??t át
Ai th?y thích thì Thanks mình chút nhé. Hi
Em mình ?i tên là H?ng. Ai mu?n g?p e nào? hihi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Massage HJ BJ toàn gái xinh Sài gòn

  1. haongphilong says:

    ? ?âu v?y, cho mình xin cái ??a ch? ?i pro. Yahoo: then_bom8x

  2. ninhtrieu83 says:

    good quá, bro cho mình xin nhé: Yahoo: vinhduc82

  3. sexydanchoi says:

    ti?m này ??i di?n Ch? An ?ông, ???ng HV ??y bác. ?ã share. Chúc ngon trim nhé.

Leave a Reply